วีซ่าเชงเก้นใน ราชอาณาจักรไทย

วีซ่าเชงเก้น - เอกสารเดินทางที่อนุญาตให้บุคคลเข้าสู่เขตเชงเก้นเป็นระยะเวลาที่กำหนด โซนเชงเก้นหมายถึงพื้นที่ที่รวมรวมรัฐยุโรปที่เป็นสมาชิกของสนธิสัญญาเชงเก้นและรวมถึง 26 ประเทศที่ออกวีซ่าเชงเก้น 22 ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและ 4 สมาชิกของสหภาพการค้าเสรียุโรป วีซ่าเชงเก้นที่ถูกออกให้ใช้งานอย่างถูกต้องโดยประเทศใดก็ตามในโซนเชงเก้นจะอนุญาตให้คุณเดินทางไปยังประเทศเชงเก้นอื่น ๆ หากคุณมีหลักฐานการเดินทางที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ คุณสามารถเข้าสู่ประเทศโซนเชงเก้นอื่น ๆ ด้วยวีซ่าเดียวกันหลังจากเข้าสู่โซนเชงเก้นผ่านประเทศที่ออกวีซ่า
×