ข้อมูลด้านวีซ่า

 วีซ่า
Care for actual visa to , not just its picture?
3
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วันที่ออกวีซ่า (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
4
ชื่อของ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้ถือวีซ่า
5
หมายเลขหนังสือเดินทางของนักเดินทาง
9
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หมายเหตุวีซ่า
11
จำนวนครั่งที่อนุญาตให้เข้า (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวันที่มีผลของวีซ่า)
12
ระยะเวลาการอาศัยอยู่สูงสุดใน ต่อการเข้าหนึ่งครั้ง
13
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สถานกงสุลที่ออกวีซ่า
15
วันที่เข้าสู่ (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
16
วันที่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หมดอายุของวีซ่า
18
วัตถุประสงค์ของการเข้าประเทศo (ประเภทของ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วีซ่า)

เครือข่ายทางสังคม