1. VisaHQ.co.th
  2. การขอวีซ่า
  3. วีซ่า
  4. ข้อมูลด้านวีซ่า

ข้อมูลด้านวีซ่า

 วีซ่า
Care for actual visa to , not just its picture?
1
ประเภทของวีซ่าที่กำหนดโดย ออสเตรเลีย สถานทูต
2
อายุการใช้งานของวีซ่า
4
ชื่อของ ออสเตรเลีย ผู้ถือวีซ่า
14
หมายเลขวีซ่า
16
วันที่ ออสเตรเลีย หมดอายุของวีซ่า
18
วัตถุประสงค์ของการเข้าประเทศo (ประเภทของ ออสเตรเลีย วีซ่า)
19
หมายเลขหนังสือเชิญในการขอวีซ่าเพื่อธุรกิจ (ใช้กับ วีซ่าเพื่อธุรกิจเท่านั้น)

เครือข่ายทางสังคม